Dom Dziennej Pomocy św. Brata Alberta

Dom Dziennej Pomocy św. Brata Alberta

Dom Dziennej Pomocy Św. Brata Alberta w naszej parafii może przyjąć kilka osób w wieku emerytalnym, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Oferujemy dowóz i odwóz naszych podopiecznych, ciepły i smaczny posiłek, ciekawe spędzanie czasu, pogłębienie życia duchowego, organizację spotkań okolicznościowych, możliwość udziału w zajęciach terapeutycznych.

Jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 16.00.

Osoby zainteresowane zapraszamy do rozmowy telefonicznej – numer 722 320 201, a także do obejrzenia pięknego miejsca, gdzie gromadzą się mieszkańcy tego domu. Zapraszamy!!!

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU I MOŻLIWOŚĆ DALSZEGO UDZIELANIA WSPARCIA W RAMACH DZIENNEGO DOMU DLA SENIORÓW

Informujemy, iż zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu jego realizacja dobiegła końca z dniem 31.07.2022 r., w związku z czym zakończyła się możliwość finansowania ze środków projektu.

Z dniem 31.07.2022 r. Parafia pw. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej zakończyła realizację projektu pn. „Dom  Św. Brata Alberta II”. Projekt nr RPPK.08.03.00-18-0073/19 realizowany w ramach Osi VIII Integracja społeczna, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Ogłaszamy, iż pomimo zakończenia realizacji projektu nie zaprzestajemy działalności Domu i w ramach trwałości projektu deklarujemy gotowość do świadczenia usług Dziennego Domu Seniora w takim samym zakresie jak dotychczas, z tym, że częściowo odpłatnie gdyż w związku z zakończeniem realizacji w/w/ projektu zakończyła się możliwość w pełni sfinansowania pobytu podopiecznych ze środków unijnych. Po zakończeniu realizacji projektu w domu pozostało 17 osób, w związku z tym, iż są wolne miejsca ogłaszamy nabór osób zainteresowanych uczestnictwem do DDS. Informujemy, iż miesięczny koszt pobytu w Dziennym Domu Seniora uzależniony jest od kryterium dochodowego. Szczegóły dotyczące zasad funkcjonowania, w tym odpłatności Dziennego Domu Seniora zamieszczone  zostały w Regulaminie Dziennego Domu Seniora Św. Brata Alberta w Kolbuszowej.

Osoby chętne do skorzystania ze wsparcia DDS prosimy o kontakt:

– telefoniczny pod numerem: 722 320 201

– mailowy: domsw.brataalberta@gmail.com

Po zapoznaniu się z Regulaminem Dziennego Domu Seniora Św. Brata Alberta, w celu zgłoszenia chęci skorzystania z ofert, prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego, który można pobrać w biurze Domu przy ul. Św. Brata Alberta 3, 36-100 Kolbuszowa (Budynek Dziennego Domu Seniora Św. Brata Alberta). Zapewniamy pomoc przy wypełnianiu dokumentów rekrutacyjnych. Zapewniamy również pomoc w przypadku braku możliwości samodzielnego dostarczenia dokumentów. Prosimy o kontakt.

Tel.:  722 320 201

__________________________

Regulamin Dziennego Domu Seniora Św. Brata Alberta w Kolbuszowej

 • 1. Informacje ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i organizacji Dziennego Domu Seniora w Kolbuszowej, zwanego dalej: Domem.
 2. Dom przeznaczony jest dla osób spełniających łącznie następujące kryteria:

–  mieszkańców gminy Kolbuszowa,

– powyżej 60 roku życia,

– niesamodzielnych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

 1. W Domu jest 30 miejsc dziennego pobytu.
 2. Siedziba Domu znajduje się w Kolbuszowej, przy ul. Św. Brata Alberta 3
 • 2. Postanowienia szczegółowe
 1. Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego.
 2. Dom jest placówką koedukacyjną dysponującą 30 miejscami.
 3. Dom zapewnia 8-godzinną ofertę usług.
 4. Dom czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, w dni robocze.
 5. Dom zapewnia 2 posiłki: śniadanie i obiad oraz napoje.
 6. Przyjecie do Domu następuje po spełnieniu kryteriów wskazanych w § 1 pkt. 2. oraz podpisaniu przez zainteresowanego/-ną umowy.
 7. Korzystanie z usług Domu jest częściowo odpłatne. Wysokość opłaty uzależniona jest od dochodu osoby zainteresowanej uczestnictwem w Domu. Osobom zainteresowanym uczestnictwem w Domu, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ust 1 ustawy o pomocy społecznej ustala się odpłatność wg. poniższej tabeli:

 

Dochód osoby wg. Kryterium, o którym mowa w art. 8 ust 1 ustawy o pomocy społecznej Miesięczna % odpłatność za pobyt w DDP liczona od dochodu osoby zainteresowanej
powyżej 100% do 150% od 5% do 7%
powyżej 150% do 200 % powyżej 7% do 9 %
powyżej 200% do 250% powyżej 9% do 11%
powyżej 250% do 300% powyżej 11% do 13%
powyżej 300 % Powyżej 13% do 15%
 1. Uczestnicy/ uczestniczki Domu nie ponoszą odpłatności za okres nieobecności spowodowany pobytem w szpitalu, sanatorium, turnusie rehabilitacyjnym oraz chorobą trwającą powyżej 15 kolejnych dni kalendarzowych.
 2. Celem usprawiedliwienia nieobecności i nienaliczenia opłaty, uczestnik/ uczestniczka Domu Seniora zobowiązany/ zobowiązana jest powiadomić Kierownika Domu, w terminie nie dłuższym niż 4 dni od pierwszego dnia nieobecności oraz potwierdzić ten fakt w możliwie jak najszybszym terminie w formie pisemnej.
 3. W przypadku niewykonania obowiązku powiadomienia o nieobecności w trybie i terminie określonym w ust. 2, nieobecność traktowana jest jako nieusprawiedliwiona.
 • 3. Cele i zadania
 1. Celami głównymi funkcjonowania Domu są:

1) poprawa stanu psychofizycznego osób objętych usługami Domu,

2) zaspokajanie potrzeb seniorów w sposób pozwalający na samodzielne funkcjonowanie i uczestniczenie w życiu społecznym,

3) zapewnienie opieki.

 1. Pobyt w Domu odbywa się na zasadach:

1) poszanowania godności, wolności i dóbr osobistych każdego uczestnika/uczestniczki,

2) zapewnienia uczestnikom/uczestniczkom poczucia bezpieczeństwa,

3) zapewnienia wsparcia dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestnika/uczestniczki,

4) integracji między seniorami a środowiskiem lokalnym.

 • 4. Zakres świadczonych usług
 1. Dom świadczy następujące usługi:

1) o charakterze bytowym w zakresie miejsca pobytu w godzinach pracy Domu, zapewnienia ciepłego posiłku oraz inne związane z realizacją zadań Domu,

2) o charakterze opiekuńczym w zakresie wsparcia w podstawowych czynnościach życiowych,

3) o charakterze wspierającym w zakresie organizacji czasu wolnego oraz zajęć o charakterze rozwojowym, edukacyjnym, rekreacyjnym, zajęcia terapeutyczne, integracji społecznej ze społecznością lokalną, kształtowania nawyków i postaw prozdrowotnych,

4) rehabilitacyjne,

5) usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne, usprawniające oraz wspomagające.

 • 5. Prawa i obowiązki uczestników/uczestniczek
 1. Każdy uczestnik/uczestniczka ma prawo do:

1) pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych;

2) uczestnictwa we wszystkich zajęciach oferowanych przez Dom na terenie placówki i poza jej siedzibą;

3) przebywania na terenie Domu w godzinach jego pracy;

4) korzystania z wyposażenia Domu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, w tym do korzystania z materiałów przeznaczonych do terapii zajęciowej w obecności osoby upoważnionej do prowadzenia zajęć.

 1. Każdy uczestnik/uczestniczka ma obowiązek:

1) aktywnego udziału w organizowanych zajęciach i innych formach aktywności (w tym integracji ze społecznością lokalną);

2) współpracy z personelem Domu;

3) poszanowania prawa do godności, wolności i intymności innych uczestników/uczestniczek,

4) dbania o wyposażenie domu;

5) przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i sanitarnych;

6) informowania personelu domu o nieobecności a także o każdorazowym opuszczeniu Domu w trakcie zajęć;

7) wnoszenia odpłatności w terminie do 10-tego dnia miesiąca za pobyt w Domu w wysokości zgodnie z § 2 pkt. 7 ;

8) przestrzegania zakazu:

 1. a) spożywania alkoholu i innych środków odurzających na terenie Domu, a także przebywania na terenie Domu pod ich wpływem,
 2. b) palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi,
 3. c) wynoszenia sprzętów przeznaczonych do wykorzystania na terenie Domu,
 4. d) wprowadzania na teren Domu osób nieupoważnionych,
 5. e) wprowadzania na teren Domu zwierząt.
 • 6. Zasady i kryteria przyznawania miejsca
 1. Miejsce w domu przyznawane na wniosek osoby zainteresowanej po wypełnieniu dokumentów rekrutacyjnych i podpisaniu umowy.
 2. Uczestnicy/-czki przebywają w domu dobrowolnie i sami mogą z niego zrezygnować informując pisemnie Kierownika Domu.
 3. Placówka jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym osób z niepełnosprawnością ruchową.
 4. Placówka nie posiada miejsc całodobowego okresowego pobytu.
 5. Zakończenie korzystania ze wsparcia Domu następuje w przypadku:

1) rezygnacji uczestnika/uczestniczki z pobytu w Domu,

2) stanu zdrowia uczestnika/uczestniczki wymagającego innego rodzaju wsparcia,

3) naruszenia obowiązków uczestnika/uczestniczkę lub zakłócania prawidłowego funkcjonowania Domu.

 • 7. Nadzór i organizacja
 1. Nadzór nad funkcjonowaniem Domu sprawuje Kierownik Domu Św. Brata Alberta w Kolbuszowej
 2. Śniadanie i obiad będą realizowane w ramach usług cateringowych.
 • 8. Skargi i wnioski

Uczestnikowi/Uczestniczce przysługuje prawo składania skarg i wniosków do Kierownika Domu Św. Brata Alberta w Kolbuszowej.

 • 9. Postanowienia końcowe
 1. Każdy uczestnik/uczestniczka Domu zobowiązany/-na jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i do przestrzegania jego postanowień, co potwierdza złożeniem stosownego oświadczenia.
 2. Dom nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika/-czkę przebywającego/-ą poza placówką – zarówno wtedy, gdy samodzielne wyjście zostało zgłoszone personelowi, jak również gdy uczestnik/uczestniczka opuścił/-ła placówkę bez dopełnienia tego obowiązku.
 3. Dom nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, sprzęty, gotówkę lub dokumenty wniesione przez uczestnika/uczestniczkę do placówki.
 4. Zmiany do regulaminu wnoszone są w trybie wymaganym dla jego zatwierdzenia.

__________________________

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej zaprasza do udziału w projekcie pt. „Dom Św. Brata Alberta”, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Nr umowy: RPPK.08.03.00-18-0090/17-00

Wsparciem mogą być objęte:

 1. osoba niesamodzielna,

 2. zamieszkująca na terenie gminy Kolbuszowa,

 3. powyżej 60 r. ż.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w biurze projektu przy ul. Św. Brata Alberta 3, 36-100 Kolbuszowa (Budynek Dziennego domu pomocy Św. Brata Alberta). Zapewniamy pomoc przy wypełnianiu dokumentów rekrutacyjnych. Zapewniamy również pomoc w przypadku braku możliwości samodzielnego dostarczenia dokumentów. Prosimy o kontakt telefoniczny.

Dane adresowe:

Dzienny dom pomocy Św. Brata Alberta 3

36-100 Kolbuszowa

Tel.: 722 320 201

e-mail: ddpkolbuszowa@gmail.com

W związku z zakończoną realizacją projektu „Dom Św. Brat Alberta” nr RPPK.08.03.00-18-0090/17 informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z usług, które świadczone były w  okresie trwania projektu, czyli usług  opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, sąsiedzkich usług opiekuńczych oraz teleopieki w formie odpłatnej. Możliwość skorzystania z  tych usług zapewnia trwałość projektu do 31.05.2023 r. Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotu do świadczenia usług.

Koszt poszczególnych usług przedstawia się następująco:

– usługi opiekuńcze – 21 zł/h

– specjalistyczne usługi opiekuńcze – 31 zł/h

– fizjoterapia/rehabilitacja – 100 zł/h

– sąsiedzkie usługi opiekuńcze – 21 zł/h

– teleopieka – 332,00 zł/miesiąc

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod numerem telefonu: 722 320 201.

Formularze rekrutacyjne – Dom Dziennej Pomocy św. Brata Alberta

Formularze rekrutacyjne doc

INFORMACJE O PROJEKCIE

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej realizuje projekt pt.:

„Dom Św. Brata Alberta II”.

 Projekt realizowany jest w okresie 01.10.2020-31.03.2022 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

Wartość projektu: 923 500,00 zł

Dofinansowanie: 831 700,00 zł.

Głównym celem projektu jest: Zwiększenie dostępności usług społecznych

w szczególności usług opiekuńczych dla 30 osób starszych/osób potrzebujących wsparcia w codziennych funkcjonowaniu po 60 roku życia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez utworzenie 5 nowych miejsc opieki dla osób starszych/osób potrzebujących wsparcia i kontynuację wsparcia dla 25 UP (które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia

w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej
z podstawowych czynności dnia codziennego, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Gminę Kolbuszowa.

 Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt jest skierowany do 30 osób starszych/osób potrzebujących wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie Gminy Kolbuszowa.

Projekt promuje równe szanse Kobiet i Mężczyzn. Uczestnictwo w projekcie jest na jednakowych zasadach dla wszystkich osób bez względu na wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA:

Harmonogram 1

Harmonogram 2

Harmonogram 3

1 Szczegółowy harmonogram wsparcia

2 Szczegółowy harmonogram wsparcia