Dom Dziennej Pomocy św. Brata Alberta

Dom Dziennej Pomocy św. Brata Alberta

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej zaprasza do udziału w projekcie pt. „Dom Św. Brata Alberta”, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Nr umowy: RPPK.08.03.00-18-0090/17-00

Wsparciem mogą być objęte:

  1. osoba niesamodzielna,
  2. zamieszkująca na terenie gminy Kolbuszowa,
  3. powyżej 60 r. ż.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w biurze projektu przy ul. Św. Brata Alberta 3, 36-100 Kolbuszowa (Budynek Dziennego domu pomocy Św. Brata Alberta). Zapewniamy pomoc przy wypełnianiu dokumentów rekrutacyjnych. Zapewniamy również pomoc w przypadku braku możliwości samodzielnego dostarczenia dokumentów. Prosimy o kontakt telefoniczny.

Dane adresowe:

Dzienny dom pomocy Św. Brata Alberta 3

36-100 Kolbuszowa

Tel. 511  922 766

e-mail: ddpkolbuszowa@gmail.com

 

Formularze rekrutacyjne – Dom Dziennej Pomocy św. Brata Alberta

Formularze rekrutacyjne doc