Dom Dziennej Pomocy św. Brata Alberta

Dom Dziennej Pomocy św. Brata Alberta

Tel.: 722 320 201

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej zaprasza do udziału w projekcie pt. „Dom Św. Brata Alberta”, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Nr umowy: RPPK.08.03.00-18-0090/17-00

Wsparciem mogą być objęte:

  1. osoba niesamodzielna,

  2. zamieszkująca na terenie gminy Kolbuszowa,

  3. powyżej 60 r. ż.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w biurze projektu przy ul. Św. Brata Alberta 3, 36-100 Kolbuszowa (Budynek Dziennego domu pomocy Św. Brata Alberta). Zapewniamy pomoc przy wypełnianiu dokumentów rekrutacyjnych. Zapewniamy również pomoc w przypadku braku możliwości samodzielnego dostarczenia dokumentów. Prosimy o kontakt telefoniczny.

Dane adresowe:

Dzienny dom pomocy Św. Brata Alberta 3

36-100 Kolbuszowa

Tel.: 722 320 201

e-mail: ddpkolbuszowa@gmail.com

W związku z zakończoną realizacją projektu „Dom Św. Brat Alberta” nr RPPK.08.03.00-18-0090/17 informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z usług, które świadczone były w  okresie trwania projektu, czyli usług  opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, sąsiedzkich usług opiekuńczych oraz teleopieki w formie odpłatnej. Możliwość skorzystania z  tych usług zapewnia trwałość projektu do 31.05.2023 r. Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotu do świadczenia usług.

Koszt poszczególnych usług przedstawia się następująco:

– usługi opiekuńcze – 21 zł/h

– specjalistyczne usługi opiekuńcze – 31 zł/h

– fizjoterapia/rehabilitacja – 100 zł/h

– sąsiedzkie usługi opiekuńcze – 21 zł/h

– teleopieka – 332,00 zł/miesiąc

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod numerem telefonu: 722 320 201.

Formularze rekrutacyjne – Dom Dziennej Pomocy św. Brata Alberta

Formularze rekrutacyjne doc